Opis projektu

PROJEKT „MUZYCZNE RE-TRANSMISJE. TWORZENIE MOSTÓW KULTURALNYCH W RELACJACH ŚRODOWISK MUZYCZNYCH NORWEGII I POLSKI”.

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBS ZARU GOSPODARCZEGO (EOG) NA LATA 2014 - 2021, W RAMACH PROGRAMU „KULTURA”, DZIAŁANIE 2 „POPRAWA DOSTĘPU DO KULTURY I SZTUKI”

OPIS PROJEKTU
Projekt oparty jest na promowaniu norweskiej i polskiej kultury muzycznej. Zakłada realizację wydarzeń kulturalnych w Norwegii i w Polsce, poszerzających współpracę i wzmacniających rolę w kształtowaniu kultury narodowej instytucji jako partnerów projektu.

Istotą projektu jest nawiązanie i rozwój partnerstwa w zakresie kultury muzycznej pomiędzy norweską instytucją Trondheim Symfoniorkester & Opera (TSO) oraz Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Projekt opiera się na współpracy z chórem Trondheim Symfoniorkester & Opera jako współtwórcą wydarzeń kulturalnych w Polsce oraz Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” jako współwykonawcą spektakli w Trondheim. Ważną rolę w realizacji projektu pełnią działania edukacyjno-artystyczne w formie warsztatów tanecznych i wokalnych oraz udział mniejszości narodowych i etnicznych z określonych regionów Polski i Norwegii.

Cele projektu

  • promocja tradycji oraz kultury muzycznej narodów norweskiego i polskiego w obrębie państw oraz poza ich granicami
  • rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie kultury muzycznej obu narodów (pieśni i tańce narodowe)
  • wzmocnienie współpracy i roli muzycznych instytucji kulturalnych w kształtowaniu kultury w Polsce i w Norwegii


Wydarzenia artystyczne i działania w ramach projektu
Projekt obejmuje szereg wydarzeń artystycznych w Norwegii i Polsce. Wśród nich znaczące są dwa spektakle baletowe „Exodus” do muzyki Wojciecha Kilara i choreografii Michała Zubkova. Spektakle, które odbędą się w teatrze w Trondheim, będą wspólnym przedsięwzięciem artystycznym partnerów projektu.

Występy zespołów artystycznych poprzedzą próby i wspólne spotkania warsztatowe.
W ramach projektu w Trondheim odbędą się warsztaty artystyczne z zakresu nauki polskich tańców narodowych dla amatorów oraz osób działających w zespołach tanecznych w Trondheim i okolicach. Głównym celem warsztatów jest przybliżenie, doskonalenie
i rozpowszechnienie polskiej kultury tanecznej w środowisku norweskim, zarówno amatorskim jak i kwalifikowanym. Odpowiednio w Koszęcinie odbędą się warsztaty wokalne, oparte na repertuarze tradycyjnych pieśni norweskich oraz pieśni polskich kompozytorów. Ważnym aspektem warsztatów będzie przygotowanie przez zespół  norweski chóralnych partii wokalnych do spektaklu „Exodus”. Zorganizowanie działań warsztatowych dla amatorów
i profesjonalistów wpłynie na poszerzenie kompetencji w obszarze znajomości norweskiej
i polskiej literatury muzycznej partnerów projektu oraz poznanie tradycji muzycznych obu krajów.

W ramach projektu Zespół „Śląsk” zorganizuje dla młodych artystów sesję złożoną  z dyskusji dotyczącej możliwości założenia start-upu artystycznego oraz z warsztatów z zakresu zarządzania projektem. Wydarzenie zaktywuje młodych artystów do działań jako przedsiębiorców.


Rezultaty projektu
Projekt przyczynia się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnia stosunki dwustronne pomiędzy norweskimi i polskimi instytucjami kultury. Wpływa na rozwój współpracy kulturalnej wśród znaczących instytucji muzycznych w Polsce i Norwegii oraz pomiędzy twórcami i uczestnikami życia kulturalnego w wyniku warsztatów, dyskusji i wspólnej pracy przy wydarzeniach kulturalnych i ich realizacji na rzecz grup docelowych projektu - osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i etnicznych z regionu Trondheim oraz regionów: Śląsk, Małopolska i Opolskie.

Realizacja projektu pośrednio wpłynie na pobudzanie i rozwój przedsiębiorczości kulturalnej wśród młodych artystów poprzez budowanie sieci współpracy pomiędzy młodymi zespołami artystycznymi i start-upami. Dostarczy wiedzy na temat prowadzenia własnej firmy jako narzędzia pomocnego w podejmowaniu decyzji o założeniu własnego przedsiębiorstwa. Realizowane w ramach projektu przedsięwzięcia artystyczne (warsztaty, konferencje, spotkania z artystami) przyczynią się również do wzmocnienia kompetencji i umiejętności specjalistów z sektora kultury i dziedzictwa kulturowego oraz sektora branż kreatywnych.

Rezultatem projektu będzie również zmniejszenie barier w dostępie do kultury zrzeszonych grup społecznych - osób niepełnosprawnych, seniorów, mniejszości narodowych i etnicznych. Projekt, poprzez wymianę doświadczeń, wiedzy oraz praktyk w zakresie udziału w kulturze,
przyczyni się do poszerzenia kompetencji w obszarze znajomości tradycji muzycznych Norwegii i Polski. Wzmocni oddziaływanie kultury i podkreśli jej walory regionalne wśród społeczności lokalnych Polski i Norwegii oraz wpłynie na rozbudowanie dialogu międzykulturowego.

Grupy docelowe projektu
Projekt zakłada bezpłatny udział w wydarzeniach:

  • zrzeszonych grup docelowych: osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i etnicznych z regionu Trondheim w Norwegii oraz regionów Polski: Śląsk, Małopolska i Opolskie
  • społeczności lokalnych miejscowości, na terenach których będą odbywać się wydarzenia artystyczne
  • amatorów oraz osób kwalifikowanych i profesjonalistów związanych z działalnością wykonawczą i odtwórczą tradycji muzycznych  polskich i norweskich

polecamy