Regulamin Zespołu Pałacowo-Parkowego w KoszęcinieI. Postanowienia ogólne 

 1. Zespół pałacowo - parkowy w Koszęcinie jest obiektem zabytkowym wpisanym do Rejestru Zabytków i jest chroniony prawem.
 2. Zarządzającym Zespołem pałacowo - parkowym jest Dyrekcja Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.
 3. Przez  Zespół pałacowo – parkowy rozumie się budynki oraz przyległe tereny wewnętrzne.
 4. Regulamin obiektu służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości w Zespole pałacowo – parkowym.
 5. Zespół pałacowo – parkowy jest otwarty dla korzystających w celu rekreacji i wypoczynku w godzinach od 8.00 do 22.00.
 6. Zespół pałacowo – parkowy jest monitorowany, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa korzystających z obiektu.


II. Ogólne zasady korzystania z obiektu

 1.  Z chwilą wejścia na teren Zespołu każdy korzystający zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu.
 2. Osoby przebywające na terenie Zespołu naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzające zagrożenie dla siebie lub innych, nie stosujące się do postanowień Regulaminu, mogą zostać usunięte z obiektu przez pracowników ochrony Zespołu. Zachowanie takie może spowodować ponadto podjęcie innych stosownych kroków przewidzianych prawem.
 3. Wobec osób, które wielokrotnie naruszyły postanowienia Regulaminu, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren Zespołu pałacowo – parkowego.
 4. Za zapoznanie się z Regulaminem przez uczestników grup odpowiedzialny jest opiekun grupy. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność  za zachowanie uczestników grupy.
 5. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez uczestników grup, z obiektu może zostać wyproszona cała grupa wraz z opiekunem.
 6. Wszelkie znalezione przedmioty na terenie Zespołu pałacowo - parkowego należy przekazać pracownikom recepcji Zespołu zlokalizowanej w budynku Pałacu. W przypadku znalezienia przedmiotów niebezpiecznych lub budzących takie podejrzenie, należy zawiadomić służby ochrony lub dzwonić pod nr telefonu ochrony  +48 34 310 64 00 (portiernia).
 7. Osoby dopuszczające się niszczenia mienia, znajdującego się na terenie Zespołu pałacowo - parkowego zostaną pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej.
 8. Na terenie Zespołu pałacowo – parkowego znajduje się strefa rekreacyjno – wypoczynkowa, w skład której wchodzi plac zabaw, boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki, plac gier oraz kort tenisowy.  Z w/w strefy należy korzystać zgodnie z jej przeznaczeniem.
 9. Strefa rekreacyjno – wypoczynkowa jest ogólnodostępna i bezpłatna.
 10. Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego i kortu jest możliwe po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu oraz pobraniu klucza w recepcji Zespołu.
 11. Wszelkie uszkodzenia zauważone w strefie rekreacyjno - wypoczynkowej oraz zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo innych uczestników korzystających z tej strefy należy zgłaszać w recepcji Zespołu.
 12. Dzieci znajdujące się na terenie Zespołu pałacowo – parkowego, również w strefie rekreacyjno – wypoczynkowej powinny przebywać pod opieką osób dorosłych. 
 13. Zabrania się:
 1. umieszczania na terenie Zespołu pałacowo – parkowego tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z działalnością Zespołu bez zezwolenia Dyrekcji Zespołu,
 2. umieszczania elementów małej architektury, pojemników i kontenerów bez zezwolenia Dyrekcji  Zespołu,
 3. prowadzenia na terenie Zespołu bez zezwolenia jakichkolwiek działalności, a w szczególności działalności handlowej,  marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług,
 4. organizowania imprez bez zgody Dyrekcji Zespołu,
 5. wprowadzania zwierząt do obiektów oraz na teren boisk i placu zabaw
 6. wprowadzania psów bez smyczy, a psów ras niebezpiecznych bez smyczy i kagańca; ponadto wyprowadzający psy zobowiązani są do sprzątania nieczystości po swoim psie,
 7. zaśmiecania terenu,
 8. niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu, a także deptania trawników,
 9. niszczenia ławek, koszy i innych urządzeń parkowych,
 10. palenia ognisk oraz pozostawiania palących się przedmiotów,
 11. zabaw ruchowych i gier z użyciem piłki poza miejscami do tego przeznaczonymi,
 12. kąpieli w stawie oraz łowienia ryb,
 13. palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
 14. wnoszenia na teren Zespołu napojów alkoholowych oraz ich spożywania, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
 15. wnoszenia i używania wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo - niebezpiecznych; urządzeń laserowych,             
 16. wnoszenia i posiadania broni, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących; różnego rodzaju noży, pałek, kijów i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu oraz innych przedmiotów, których posiadanie jest zabronione,     
 17. rozkładania namiotów i innych konstrukcji,
 18. wytwarzania niewspółmiernego do okoliczności hałasu, szczególnie z wszelkich instrumentów z napędem mechanicznym,
 19. niszczenia urządzeń sportowych, płyt boisk (bieżni) oraz urządzeń zabawowych placu zabaw,
 20. wchodzenia na ogrodzenia, urządzenia sportowe i elementy górne konstrukcji urządzeń zabawowych placu zabaw,
 21. korzystania z boisk, urządzeń zabawowych w sposób nieodpowiedni, a także korzystania z huśtawek, ważek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu,
 22. korzystania z boiska i kortu poza godzinami otwarcia Zespołu pałacowo – parkowego oraz bez rezerwacji i wpisu w ewidencji znajdującej się w recepcji Zespołu.
 23. Wjeżdżania do parku i na dziedziniec pałacowy pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Dyrekcji Zespołu 

 
III. Odpowiedzialność cywilna

 1.  Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynności od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo należytej dbałości o stan Zespołu pałacowo – parkowego.
 2. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie przedmiotów wniesionych na teren Zespołu przez odwiedzających.
 3. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać w recepcji Zespołu bądź pracownikom ochrony Zespołu pałacowo – parkowego.

polecamy