O projekcie

O projekcie

W latach 2010- 2014 Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” realizował Projekt pn. „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

http://www.pois.gov.pl
http://www.poiis.mkidn.gov.plCelem strategicznym Projektu jest rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego na terenie Polski i Europy, a przede wszystkim:

 • poszerzenie form programowej działalności Zespołu - profesjonalnej instytucji kultury wyspecjalizowanej w scenicznej prezentacji muzyki, pieśni, tańców oraz strojów regionalnych i narodowych;
 • rozpowszechnianie wiedzy o tradycyjnych i współczesnych problemach regionu śląskiego wśród dzieci i młodzieży;
 • wzrost poziomu wiedzy poprzez szkolenie i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli specjalizujących się w tematyce regionalnej, instruktorów amatorskich zespołów artystycznych, animatorów kultury, studentów kierunków uniwersyteckich;
 • poszerzenie kręgu odbiorców warsztatów wokalnych i choreograficznych kierowanych do polskich, polonijnych i zagranicznych grup artystycznych;
 • zwiększenie liczby prezentacji muzycznych, widowiskowych i teatralnych form artystycznych;
 • zwiększenie zakresu gromadzenia, wystawiania oraz udostępniania eksponatów dokumentujących regionalną kulturę materialną;
 • poszerzenie grona odwiedzających koszęciński Pałac i Kościół Świętej Trójcy;
 • projekt przyczyni się do realizacji zadań Ministerstwa Kultury związanych
  z promocją dorobku polskich artystów w kraju.


W ramach rewitalizacji Zespołu Pałacowo – Parkowego wykonano:


Przebudowę i remont pałacu – lewe skrzydło, prawe skrzydło, łącznik, w tym remont elewacji

 • W lewym skrzydle pałacu przebudowano strefę wejściową (weranda), co polegało na przywróceniu pierwotnej formy wejścia do pałacu od strony parku. Przebudowano pomieszczenia dydaktyczne, w tym reprezentacyjne, administracyjne, sanitarne oraz komunikacyjne na wszystkich kondygnacjach w przebudowywanej części skrzydła.
 • W prawym skrzydle pałacu przebudowano i wyremontowano pomieszczenie kostiumerni, szwalni i komunikacji. Przywrócono przedwojenną formę wieży pałacowej tj. kopuły z tarasem widokowym oraz zegarem w południowej ścianie wieży, a także zaadaptowano trzon i część nieużytkowanego poddasza na bazę noclegową.
 • W łączniku zaadaptowano parter i I-sze piętro na bazę noclegową (pomieszczenia na parterze dla osób niepełnosprawnych) oraz poddasze z przeznaczeniem na salę wystawienniczą do ekspozycji obrazów, rzeźb i pamiątek Zespołu „Śląsk”, stanowiącego zarazem komunikację pomiędzy poddaszem (bazą noclegową) lewego i prawego skrzydła.


Zakres prac przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego obejmował:

 • wykonanie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowe ze wszystkich budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego (Pałac, Pawilon im. Elwiry Kamińskiej, Dom Pracy Twórczej, budynek gospodarczy – garaż, budynek techniczny, kotłownia, budynki mieszkalne),
 • wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę deszczową ze wszystkich budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego,
 • wykonanie sieci wodociągowych doprowadzających wodę do budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego (Pałac, Pawilon im. Elwiry Kamińskiej, budynek gospodarczy – garaż, kotłownia, budynki mieszkalne) oraz wykonanie sieci hydrantowych, zapewniających należytą ochronę przeciwpożarową wszystkich obiektów w Zespole Pałacowo-Parkowym,
 • wykonanie sieci niskoprądowych pozwalających na komunikację
  i scentralizowanie instalacji niskoprądowych znajdujących się we wszystkich obiektach Zespołu Pałacowo-Parkowego (Pałac, Pawilon im. Elwiry Kamińskiej, Dom Pracy Twórczej, budynek gospodarczy – garaż, budynek techniczny, kotłownia, budynki mieszkalne, budynek w parku; sygnalizacja pożaru, kontrola dostępu, sygnalizacja włamania, okablowanie strukturalne, monitoring),
 • wykonanie sieci elektrycznych zapewniających zasilanie budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego (budynek gospodarczy – garaż, kotłownia, budynki mieszkalne, zasilanie elektroenergetyczne zespołu – rezerwowe, nowe obiekty w parku), wykonanie sieci zasilających wraz z lampami oświetleniowymi terenu.


Zakres prac budynku gospodarczego – garażu obejmował:

 • wykonanie robót ogólnobudowlanych: rozbiórkę przybudówki, rozbudowę na parterze części garażowej przeznaczonej dla czterech autokarów, samochodów ciężarowych i dostawczych; adaptację nieużytkowanego poddasza na pomieszczenia socjalno – magazynowe oraz robót instalacyjnych: wod. – kan., solarnej, elektrycznej, niskoprądowej, wentylacji i wyciągu spalin, c.o..


W zakresie zagospodarowania terenu i małej architektury wykonano:

 • nowe ogrodzenie murowane z elementami kamiennymi i stalowymi przęsłami,
 • nowe ogrodzenie z siatki,
 • remont ogrodzenia murowanego (ceglano-kamiennego),
 • plac zabaw (zjeżdżalnia, huśtawki i piaskownica),
 • boiska sportowe (dwufunkcyjne: siatkówka, koszykówka) kort do tenisa ziemnego,
 • renowację parku (wycinka drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu, pielęgnacja drzew i krzewów, nowe nasadzenia drzew i krzewów),
 • rekultywację stawu – m.in. wyczyszczenie dna, profilowanie brzegów, nasadzenia, instalację fontanny,
 • rozbiórkę starych nawierzchni, wykonanie nowych nawierzchni chodników, alejek, parkingów oraz dróg dojazdowych do obiektów i dziedzińca (wykorzystano elementy kamienne i żwirowe),
 • wbudowanie ławek parkowych oraz koszy na śmieci.


Wyposażenie i promocja
W ramach Projektu zakupiono wyposażenie do bazy noclegowej w tym: meble, sprzęt RTV i AGD. Do pomieszczeń pałacowych zakupiono meble stylizowane oraz zabytkowe, a także elementy dekoracyjne m.in.: rzeźby, obrazy, grafiki, wystrój okien.
W ramach promocji wykonano tablice informacyjne i pamiątkowe, kalendarze na rok: 2012, 2013, 2014 i 2015, foldery informacyjny, ulotki, zaproszenia oraz gadżety reklamowe


Koszt projektu

 • Unia Europejska dofinansowała Projekt kwotą: 23 967 465,56 zł
 • Województwo Śląskie dofinansowało Projekt kwotą 16 239 363,67 zł. (w tym wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w latach 2006-2009)


Okres realizacji
Lata: 2010 - 2014

 


Projekt pod nazwą ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2005-2008


Był to I etap” Rewitalizacja Zespołu pałacowo – parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej”


Beneficjentem projektu jest Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie
Prace nad realizacją projektu ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ rozpoczęto w marcu roku 2005, kiedy "Śląsk" otrzymał fundusze w ramach Zintegrowanego Projektu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Pieniądze te stanowiły 75% nakładów na realizacje projektu. Pozostałe to dotacje Województwa Śląskiego oraz środki własne. Wprowadzenie projektu Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego było wielkim dzisiejszym sukcesem
W wyniku realizacji projektu Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej, został poddawany gruntownej rewitalizacji zabytkowy Kompleks Pałacowo – Parkowy.
W 2006 roku otwarto Pawilon im. Elwiry Kamińskiej, w którym znajduje się nowoczesna Sala Widowiskowa, sale wystawowe, sala baletowa oraz studio nagrań oraz gabinet fizjoterapii.
Od 2007 roku funkcjonuje Dom Pracy Twórczej im. Adolfa Dygacza, którego wnętrza zaadaptowano na potrzeby dydaktyczno – szkoleniowe oraz wyposażono w zaplecze noclegowe i gastronomiczne.
Poprzez remont i modernizację samego pałacu podwyższono standard obiektu i jego przystosowanie do realizacji zamierzonych celów Centrum.
W lipcu 2008 roku otwarto wyremontowane i przebudowane lewe skrzydło pałacu, z odnowionymi i zrestaurowanymi Salami: Balową, Kominkową i Zieloną. Wyremontowane zostały sale dydaktyczne oraz dokonano częściowej przebudowy i remontu pomieszczeń parteru (recepcja, hall, szatnia, sanitariaty). W trakcie prac dokonano konserwacji pieców kaflowych z Sali Zielonej i sali dydaktycznej oraz konserwacji 6 malowideł ściennych z Sali Zielonej. Aby usprawnić wewnętrzną komunikację i przystosować obiekt dla osób niepełnosprawnych, w skrzydle pałacu zamontowany został dźwig osobowy i towarowy. Na poddaszu, które do tej pory pozostawało nieużytkowe, powstało 25 miejsc noclegowych w trzynastu komfortowych pokojach. W wyniku remontu lewego skrzydła pałacu dokonano częściowej zmiany funkcji pomieszczeń pałacu, na parterze powstały: recepcja , szatni a ogólnodostępna i serwerownia, na pierwszym piętrze dostosowano Salę Kominkową do funkcji jadalni dla pracowników i gości. Oddane zostało 2 200 metrów kwadratowych wyremontowanej powierzchni.
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Koszęcinie służy zachowaniu dziedzictwa narodowego. Remont i modernizacja stanowią materialny aspekt przedsięwzięcia, jakim jest utworzenie Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej, które będzie służyło rozwijaniu i kształtowaniu świadomości społeczeństwa, edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zagadnień regionalizmu, kultury i sztuki.


polecamy