Zespół "Śląsk" w świecie ciszy - otwarci na kulturę

 


Zespół „Śląsk” w świecie ciszy – otwarci na kulturę – to połączenie sfery artystycznej i edukacyjnej.

Zadanie ukierunkowane jest do ograniczonych słuchowo odbiorców, ułatwiające komunikację i niwelujące bariery w dostępie do kultury. Zespół podejmuje inicjatywę spełnienia zapotrzebowania osób głuchych i słabosłyszących, poprzez tłumaczenia utworów z repertuaru „Śląska” na język migowy. Dostosuje także istniejącą ofertę artystyczną i edukacyjną dla osób słabosłyszących, nie posługujących się językiem migowym. Zostaną zorganizowane wydarzenia o zwiększonej dostępności, przeprowadzone szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencje pracowników, opracowane filmy z ofertą kulturalną oraz opowiadające o Zespole „Śląsk”, a także zostanie zakupione wyposażenie do polepszenia dostępu do oferty kulturalnej.

Celem głównym zadania jest  poprawa jakości i wzmocnienie świadczonych usług kulturalnych i edukacyjnych Zespołu, w tym dostępności oferty kulturalnej, podniesienie jakości obsługi uczestników działań kulturalnych przez wyszkoloną kadrę, rozbudowa zaplecza instytucji dostosowanego do potrzeb odbiorców. Zadanie przyczyni się do zwiększenia dostępu i podniesienia atrakcyjności oferty kulturalnej Zespołu, co przełoży się na rozwój instytucji, wzmocnienie infrastruktury, poprawę warunków prowadzenia działalności kulturalnej, a także do usprawnienia organizacji koncertów, przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych. Zadanie przyczyni się do zwiększenia potencjału instytucji kultury, co pozytywnie wpłynie na popularyzowanie polskiego dziedzictwa narodowego, które jest wpisane w misję Zespołu. Dzięki realizacji zadania instytucja wzmocni działania zmierzające do budowania silnego społeczeństwa, wpłynie na aktywność kulturalną społeczeństwa i działania na rzecz krzewienia polskiej kultury narodowej

W ramach zadania zostanie opracowane 20 tekstów utworów z repertuaru Zespołu „Śląsk” pod kątem ich tłumaczeń na Polski Język Migowy, przygotowanie tekstów wprowadzających w specyfikę i kontekst wybranych do tłumaczeń utworów, tłumaczenie na PJM, nagranie tłumacza oraz wkluczowanie go w istniejące materiały koncertowe. Opracowania oraz tłumaczenia wykonają profesjonaliści, którzy uwzględnią artystyczną formę przekazu. Zostaną również przetłumaczone 4 filmy opowiadające o historii Zespołu „Śląsk” oraz pałacu w Koszęcinie. Umieszczone zostaną napisy literowe w języku polskim na zarejestrowanych materiałach. Materiały z realizacji zadania zostaną udostępnione na stronie internetowej Zespołu.

Nastąpi przeszkolenie pracowników oraz pedagogów w sposobie komunikowania się z osobami głuchymi i słabosłyszącymi do prowadzenia warsztatów z wykorzystaniem dostępnego sprzętu i infrastruktury. Dodatkowo wspomoże to prowadzenie wycieczek po siedzibie instytucji.

Efektem pracy szkoleniowej będzie wzbogacenie działalności warsztatowej prowadzonej przez Zespół i sposobu komunikowania oraz wykorzystanie nabytych umiejętności w prowadzeniu zajęć i warsztatów.

Zostanie zakupiona przenośna pętla indukcyjna umożliwiające osobom słabosłyszącym pełnoprawny udział w realizowanych przez Zespół koncertach i warsztatach edukacyjnych.

 W ramach zadania w siedzibie Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie zostaną zorganizowane 2 wydarzenia artystyczne w postaci otwartych koncertów –w grudniu 2022 roku i w maju 2023 roku.

Obydwa te wydarzenia będą w pełni dostępne dla osób głuchych i słabosłyszących poprzez zastosowanie pętli indukcyjnej  oraz bezpośrednich tłumaczeń  na PJM
Koncert Okolicznościowy

17 grudnia 2022 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie miał miejsce Koncert Okolicznościowy z udziałem artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”  im. Stanisława Hadyny. Prezentacja sceniczna odbyła się w Kameralnej Sali Koncertowej w ramach realizacji pierwszego etapu wniosku Kultura bez barier - zadania: Zespół „Śląsk” w świecie ciszy – otwarci na kulturę.

Zespół „Śląsk”, włączając się w działania środowiskowe ułatwiające komunikację i niwelujące bariery w dostępie do kultury, podjął inicjatywę spełnienia zapotrzebowania osób z niepełnosprawnościami, głównie niesłyszących i niedosłyszących, w tym nie posługujących się językiem migowym. Koncert Okolicznościowy, jako wydarzenie o zwiększonej dostępności, umożliwił docelowej grupie odbiorców pełnowartościowy udział w wydarzeniu za sprawą użytej pętli indukcyjnej oraz tłumaczeń prezentowanych kolęd i pieśni z repertuaru Zespołu „Śląsk” na Polski Język Migowy.

Zadanie, ukierunkowane na rozwój oraz poprawę jakości i wzmocnienie świadczonych usług artystycznych i edukacyjnych Zespołu „Śląsk”, pozytywnie wpłynęło na dostępność oferty kulturalnej.

polecamy