Wykonanie instalacji klimatyzacji w archiwum zakładowym w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”

Zadanie realizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W okresie od 25 maja 2021r. do 31 sierpnia 2021r.  była opracowywana dokumentacja projektowo – kosztorysowa  wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę.

Następnie przystąpiono do wykonania robót związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji 
w archiwum zakładowym w ZPiT „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Zgodnie z założeniami w pomieszczeniu technicznym na konstrukcji stalowej zostały umieszczone dwie szafy klimatyzacji precyzyjnej, od których kanałami nawiewnymi dostarczane jest powietrze o odpowiedniej temperaturze i wilgotności do poszczególnych pomieszczeń archiwum zakładowym. Przy suficie natomiast zostały poprowadzone kanały wywiewne. Wykonano instalację freonową, instalację odprowadzenia skroplin, doprowadzenia wody do nawilżaczy oraz poprowadzono zasilanie elektryczne do szaf klimatyzacyjnych ze wskazanej rozdzielni elektrycznej. 

W efekcie wykonania klimatyzacji precyzyjnej w archiwum zakładowym zostały zapewnione optymalne warunki  dla przechowywanych materiałów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj: stałe niezależne utrzymanie parametrów temperatury powietrza i wilgotności.

Data realizacji: od 25 maja 2021r. do 29 października 2021r.

Wartość zadania: 261 913,48 zł.

Inwestycja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.polecamy