Prace konserwatorskie w kaplicy i pomieszczeniu nad kaplicą, wieży pałacowej I i II piętra i lewym
skrzydle pałacu

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny realizuje zadanie pn.: Koszęcin, Zespół Pałacowy, XVII-XIX w, prace konserwatorskie w kaplicy i pomieszczeniu nad kaplicą, wieży pałacowej I i II piętra i lewym skrzydle pałacu, w ramach Programu Ochrona zabytków na rok 2021.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 198 108,91 zł

Cele zadania
Projekt zakłada wykonanie prac konserwatorskich na obiekcie jakim jest zabytkowy Zespół Pałacowy w Koszęcinie, którego celem są prace konserwatorskie mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów destrukcyjnych w tym m.in.: ścian w pomieszczeniu nad kaplicą, ścian wieży pałacowej I i II piętra, zachodniej ściany kaplicy, północnego ryzelitu lewego skrzydła pałacu.

Etapy realizacji zadania:

  1. Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń
  2. Przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich oraz osób pełniących nadzór inwestorski i konserwatorski przy pracach
  3. Wykonanie prac konserwatorskich.


Planowany zakres prac:

  1. Prace konserwatorskie ścian w pomieszczeniu nad kaplicą
  2. Prace konserwatorskie ścian wieży I i II piętra, prace konserwatorskie zachodniej ściany kaplicy pałacowej oraz prace konserwatorskie północnego ryzalitu lewego skrzydła pałacu


Realizację prac zaplanowano w terminie od 28.10.2021 r. do 15.12.2021 r. 

W dniach od 28 października do 6 grudnia 2021 roku w naszym zespole pałacowym zostały przeprowadzone prace konserwatorskie które objęły:

  • prace w pomieszczeniu nad kaplicą
  • renowację fragmentów ścian wieży I i II piętra
  • renowację fragmentu zachodniego narożnika ściany kaplicy
  • renowację północnego ryzalitu lewego skrzydła pałacu


Renowacja mogła zostać przeprowadzona dzięki pozyskaniu przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”im. Stanisława Hadyny środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: „Ochrona Zabytków 2021” na realizację projektu pn.: „Koszęcin, Zespół Pałacowy, XVII-XIX w., prace konserwatorskie w kaplicy i pomieszczeniu nad kaplicą, wieży pałacowej I i II piętra i lewym skrzydle pałacu”. Całkowity koszt przeprowadzonych prac wyniósł 242 397, 80 zł a dotacja 198 108,91 zł.

Prace konserwatorskie wykonywane były w IV kwartale 2021 roku, ale przygotowania do realizacji projektu rozpoczęły się znacznie wcześniej. Pierwszym etapem projektu było przygotowanie szczegółowej dokumentacji konserwatorskiej przez firmę STUDIO IZABELA KOCYBA oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Następnie w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca realizujący zadanie – firma Adam Dyla.

Największa część wykonywanych prac konserwatorskich dotyczyła pomieszczenia nad kaplicą, które nie było standardowo udostępniane zwiedzającym. W latach 2012 -2013 został wykonany m.in. remont dachu nad kaplicą (wykonanie wieńca żelbetowego, stalowej konstrukcji wsporczej dla więźby, wymiana konstrukcji więźby dachowej). W tym czasie odsłonięto również sklepienia (oczyszczono z gruzu pachy sklepienne) oraz wytypowano elementy więźby dachowej nadające się do zachowania wyłącznie w celach ekspozycyjnych, jednocześnie osłonięto współczesną część więźby ogniotrwałą płytą kartonowo – gipsową. Aby udostępnić pomieszczenie zwiedzającym należało przeprowadzić kolejne prace rewitalizacyjne.

 W związku z powyższym nad kaplicą powierzchnie z płyt gipsowo – kartonowych wykończono gładzią szpachlową o wysokiej odporności na korozje biologiczne metodą bez konieczności szlifowania. Zagruntowano i pomalowano farbą o właściwościach: silnej przepuszczalności pary wodnej i „antypleśniowości”. Wyeksponowane w pomieszczeniu nad kaplicą sklepienie kolebkowe z lunetami oraz pierwotne ściany w wątku ceglano – kamiennym oczyszczono pozostawiając ślady pierwotnych zabrudzeń. Cegła zasypowa nie miała w pierwotnym znaczeniu funkcji reprezentacyjnej (licowej), w związku z tym założenie konserwatorskie polegały jedynie na zabiegu oczyszczenia powierzchniowego (bez ingerencji w fugi). Wtórne przemurowania ceglane pozostawiono widoczne jako ślady historycznych przekształceń obiektu.

Ściany wieży I i II piętra - fragmenty XVII wiecznego boniowania narożnika wieży oraz północny ryzalit lewego skrzydła pałacu poddano badaniom stratygraficznym na obecność pierwotnej kolorystyki (badanie mikroskopowe i mikrochemiczne identyfikujące). Wtórne, źle wykonane uzupełnienia tynków na powierzchniach ścian oraz detalu architektonicznego usunięto i prawidłowo odtworzono na podstawie zachowanych pierwotnych fragmentów przy użyciu zapraw mineralnych o strukturzei parametrach zbliżonych do oryginalnych.

W oparciu o wyniki badań kolorystycznych zrekonstruowano pierwotną kolorystykę fug, detalu architektonicznego i płaszczyzn ścian. W oparciu o wyniki badań kolorystycznych reliktów tynku ściany wieży II piętra,  zaaranżowano ścianę wieży I piętra tak aby jednoznacznie zaznaczyć w przestrzeni zasięg ściany wieży.

Dzięki przeprowadzonym pracom konserwatorskim nasza trasa wycieczkowa po zespole pałacowo parkowym wydłużyła się a Państwo zyskali możliwość przyjrzenia się detalom architektonicznym praktycznie niedostępnym w innych obiektach zabytkowych.

Poniżej zamieszczamy dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych prac.Stan przed realizacją projektu:

   

   

   

   

   


Stan po realizacji projektu:

   

   

   

   

   

   


polecamy